Hoffman Taborowski i Wspólnicy

Jesteśmy zespołem prawników działających w Twojej sprawie.

 

Nasza specjalizacja to

Spory i Prawo UE

Wybierz interesującą Cię dziedzinę lub kombinację dziedzin

Spory
Spory
Prawo UE
Prawo UE
Sprawy karne
Sprawy karne
Konkurencja i konsumenci
Konkurencja i konsumenci
 • Doradzamy pracodawcom i pracownikom w sporach pracowniczych Nasi prawnicy reprezentowali dziekana wydziału jednej z uczelni w sprawie jego odwołania z pełnionej funkcji
 • Nasi prawnicy reprezentują pokrzywdzonych przestępstwami, w tym przestępstwami z nienawiści Reprezentujemy osoby dotknięte przestępstwami popełnionymi w związku z pochodzeniem etnicznym pokrzywdzonego
 • Nasi prawnicy występują jako obrońcy oskarżonych w sprawach karnych Nasi prawnicy mają szerokie doświadczenie w sprawach odpowiedzialności karnej za wypadki drogowe i za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości
 • Specjalizujemy się w sprawach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych W imieniu członka spółdzielni mieszkaniowej skutecznie zaskarżyliśmy niekorzystną zmianę jej statutu
 • Doradzamy w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu Reprezentowaliśmy byłych członków zarządu niewypłacalnej spółki z o.o. w sprawach z powództwa jej wierzycieli
 • Doradzamy w sprawach dotyczących pomocy państwa Doradzaliśmy dużej europejskiej korporacji działającej w tzw. specjalnej strefie ekonomicznej, w tym w szczególności w zakresie unijnego prawa o pomocy państwa
 • Reprezentujemy klientów w sprawach spadkowych, w tym mających charakter międzynarodowy Reprezentowaliśmy cudzoziemca w sprawie spadkowej dotyczącej nieruchomości w Polsce, odziedziczonych na podstawie prawa stanowego jednego ze stanów USA
 • Nasi prawnicy reprezentują klientów w sprawach o błędy medyczne Nasi prawnicy z sukcesem reprezentowali klienta pozwanego w sprawie o błąd medyczny na kwotę ponad 2 milionów złotych
 • Występujemy jako obrońcy osób korzystających z prawa do wyrażania swoich poglądów politycznych Nasi prawnicy reprezentują pro bono osoby oskarżone lub tymczasowo aresztowane za udział w protestach w obronie praw osób LGBT oraz w protestach przeciwko ograniczeniom związanym z epidemią COVID-19
 • Reprezentujemy w postępowaniach karnych osoby trzecie, których majątek zagrożony jest przepadkiem Skutecznie reprezentowaliśmy osobę trzecią, której majątek o wartości ponad 7 milionów złotych został zabezpieczony przez prokuratora w postępowaniu karnym
 • Reprezentujemy klientów dochodzących zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne skazanie lub oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie Uzyskaliśmy zadośćuczynienie w wysokości niemal miliona złotych za aresztowanie i skazanie żołnierza Armii Krajowej w okresie stalinowskim
 • Specjalizujemy się w poszukiwaniu aktywów i zabezpieczaniu wykonania przyszłych orzeczeń sądów i sądów polubownych Z sukcesem reprezentowaliśmy klienta w szeregu postępowań, których celem było zapewnienie skuteczności przyszłej egzekucji i przeciwdziałanie usunięciu aktywów o wartości ponad 10 milionów euro
 • Reprezentujemy klientów w sprawach o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów obcych oraz sądów polubownych Reprezentowaliśmy klienta przy wykonywaniu w Polsce wyroku zagranicznego sądu polubownego na kwotę około 10 milionów euro
 • Doradzamy w sporach między spółkami a członkami ich zarządu i wspólnikami albo akcjonariuszami Reprezentujemy większościowego akcjonariusza i byłego prezesa zarządu spółki akcyjnej w sprawie dotyczącej jego odwołania, a także doradzaliśmy spółce akcyjnej w sprawie roszczeń zgłoszonych przez byłego prezesa zarządu
 • Reprezentujemy klientów w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych Z sukcesem współreprezentowaliśmy klienta przed Trybunałem Arbitrażowym w Wiedniu (VIAC) w postępowaniu o wartości przekraczającej 120 milionów euro
 • Reprezentujemy pokrzywdzonych w sprawach tzw. przestępczości białych kołnierzyków Reprezentowaliśmy w postępowaniu karnym wierzyciela pokrzywdzonego operacjami przenoszenia aktywów o wielomilionowej wartości o międzynarodowym charakterze
 • Reprezentujemy ofiary praktyk lichwiarskich w postępowaniach karnych Reprezentujemy ofiarę praktyk lichwiarskich w postępowaniach karnych dotyczących działań przedstawicieli pożyczkodawcy i podmiotów z nim współpracujących
 • Reprezentujemy ofiary praktyk lichwiarskich w sądach cywilnych Reprezentujemy ofiarę praktyk lichwiarskich usiłującą odzyskać odebrane jej przez pozabankowego pożyczkodawcę nieruchomości o wartości ponad 10 milionów złotych
 • Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji Skutecznie reprezentowaliśmy spółkę z branży ubezpieczeń przed zarzutami przejęcia sieci dystrybucyjnej konkurenta z naruszeniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Doradzamy w zakresie polskich i unijnych regulacji dotyczących umów agencyjnych Wspieraliśmy polskiego agenta przy negocjowaniu umowy agencyjnej z korporacją z USA, doradzając w szczególności co do ochrony gwarantowanej mu przez prawo UE
 • Reprezentujemy klientów w sprawach o ochronę prywatności Wielokrotnie skutecznie dochodziliśmy ochrony prywatności jednej z najbardziej znanych polskich osobowości telewizyjnych
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach grupowych Skutecznie reprezentowaliśmy klienta w licznych postępowaniach grupowych dotyczących sprzedaży pojazdów z silnikami Diesla
 • Reprezentujemy klientów w Sądzie UE i w Trybunale Sprawiedliwości Skutecznie zaskarżamy decyzje Komisji Europejskiej w sądach UE (por. sprawę T-264/15)
 • Jesteśmy ekspertami w sprawach umów o roboty budowlane opartych na warunkach kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) Nasi prawnicy reprezentowali dużą polską spółkę budowlaną w szeregu postępowań dotyczących wykonywania umów budowlanych (w tym roszczeń o wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roszczeń o przedłużenie terminu wykonania pracy) zarówno w sądach, jak i w arbitrażu
 • Jesteśmy ekspertami w sprawach dotyczących unijnych wymogów notyfikacji oraz ich skutków na poziomie prawa krajowego Reprezentowaliśmy organizację przedsiębiorców w dotyczących notyfikacji rozmowach z Komisją Europejską, a także występowaliśmy jako przedstawiciel społeczny przed Sądem Najwyższym w sprawie skutków braku notyfikacji
 • Pomagamy w odzyskiwaniu nieruchomości znacjonalizowanych lub wywłaszczonych Odzyskaliśmy dla klienta nieruchomość o powierzchni niemal hektara w Warszawie
 • Reprezentujemy klientów w sprawach o odszkodowanie za naruszenie prawa UE Reprezentowaliśmy klienta w sprawie o odszkodowanie za wydanie orzeczenia sądowego naruszającego prawo UE (powództwo oparte na wyroku TSUE w sprawie Köbler)
 • Reprezentujemy agentów w sporach z ich byłymi zleceniodawcami Reprezentujemy zagranicznych agentów w skomplikowanym sporze o wartości ponad miliona euro z byłym polskim zleceniodawcą
 • Występujemy jako obrońcy w sprawach o przestępstwa skarbowe Reprezentowaliśmy oskarżonych w dziesiątkach spraw karnych skarbowych dotyczących urządzania gier hazardowych bez koncesji, w tym w licznych wypadkach przed Sądem Najwyższym
 • Doradzamy przy realizacji inwestycji budowlanych oraz w sporach powstałych na ich tle Reprezentujemy inwestora w postępowaniach sądowych wytoczonych przez podwykonawców, którzy nie otrzymali wynagrodzenia od głównego wykonawcy
 • Występujemy jako obrońcy w sprawach tzw. przestępczości białych kołnierzyków Występujemy w postępowaniu karnym w tzw. aferze GetBack
 • Doradzamy w sprawach dotyczących polskiej ustawy o dostępie do informacji publicznej Wielokrotnie reprezentowaliśmy klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawach dostępu do informacji publicznej (por. sprawę II SA/Wa 1514/15)
 • Doradzamy w zakresie dostępu do dokumentów unijnych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Reprezentowaliśmy klienta w sprawie dostępu do dokumentów instytucji unijnych zarówno przed Komisją Europejską, jak i przed sądami unijnymi (por. sprawy T-264/15 i C-560/18 P)
 • Sporządzamy regulaminy serwisów online oraz ogólne warunki sprzedaży dla konsumentów Tworzyliśmy regulamin sprzedaży online dla jednego z największych polskich dystrybutorów odzieży
 • Doradzamy w zakresie unijnego prawa konkurencji w sprawach dotyczących umów dystrybucyjnych Doradzaliśmy międzynarodowej korporacji z USA w sprawie zgodności z unijnym prawem konkurencji systemu dystrybucji jej produktów
 • Doradzamy w zakresie umów dealerskich Stale doradzamy jednemu z największych europejskich koncernów we wszelkich sprawach dotyczących stosunków z niezależnymi dystrybutorami, w tym w zakresie unijnego prawa konkurencji, a także reprezentujemy go w związanych z nimi postępowaniach sądowych
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach regulacyjnych dotyczących naruszenia praw konsumentów Występujemy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w imieniu klienta przygotowaliśmy i złożyliśmy odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK nakładającej karę w wysokości ponad 120 milionów złotych za stosowanie nieuczciwych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • Reprezentujemy klientów w polskich sądach w sprawach dotyczących prawa UE Występowaliśmy jako przedstawiciel społeczny na posiedzeniu przed składem 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób naruszających przepisy, których projekt nie został notyfikowany przez Polskę Komisji Europejskiej (por. postanowienie I KZP 10/15 i uchwałę I KZP 17/16)
 • Nie ma spraw należących do wszystkich wybranych dziedzin.

Aktualności

Zespół