Hoffman i Wspólnicy

Jesteśmy zespołem prawników działających w Twojej sprawie.

 

Nasza specjalizacja to

Spory i Prawo UE

Wybierz interesującą Cię dziedzinę lub kombinację dziedzin

Spory
Spory
Prawo UE
Prawo UE
Sprawy karne
Sprawy karne
Konkurencja i konsumenci
Konkurencja i konsumenci
 • Doradzamy pracodawcom i pracownikom w sporach pracowniczych Nasi prawnicy reprezentowali dziekana wydziału jednej z uczelni w sprawie jego odwołania z pełnionej funkcji
 • Nasi prawnicy reprezentują pokrzywdzonych przestępstwami, w tym przestępstwami z nienawiści Reprezentujemy osoby dotknięte przestępstwami popełnionymi w związku z pochodzeniem etnicznym pokrzywdzonego
 • Nasi prawnicy występują jako obrońcy oskarżonych w sprawach karnych Nasi prawnicy mają szerokie doświadczenie w sprawach odpowiedzialności karnej za wypadki drogowe i za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości
 • Specjalizujemy się w sprawach dotyczących spółdzielni mieszkaniowych W imieniu członka spółdzielni mieszkaniowej skutecznie zaskarżyliśmy niekorzystną zmianę jej statutu
 • Doradzamy w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu Reprezentowaliśmy byłych członków zarządu niewypłacalnej spółki z o.o. w sprawach z powództwa jej wierzycieli
 • Doradzamy w sprawach dotyczących pomocy państwa Doradzaliśmy dużej europejskiej korporacji działającej w tzw. specjalnej strefie ekonomicznej, w tym w szczególności w zakresie unijnego prawa o pomocy państwa
 • Reprezentujemy klientów w sprawach spadkowych, w tym mających charakter międzynarodowy Reprezentowaliśmy cudzoziemca w sprawie spadkowej dotyczącej nieruchomości w Polsce, odziedziczonych na podstawie prawa stanowego jednego ze stanów USA
 • Nasi prawnicy reprezentują klientów w sprawach o błędy medyczne Nasi prawnicy z sukcesem reprezentowali klienta pozwanego w sprawie o błąd medyczny na kwotę ponad 2 milionów złotych
 • Występujemy jako obrońcy osób korzystających z prawa do wyrażania swoich poglądów politycznych Nasi prawnicy reprezentują pro bono osoby oskarżone lub tymczasowo aresztowane za udział w protestach w obronie praw osób LGBT oraz w protestach przeciwko ograniczeniom związanym z epidemią COVID-19
 • Reprezentujemy w postępowaniach karnych osoby trzecie, których majątek zagrożony jest przepadkiem Skutecznie reprezentowaliśmy osobę trzecią, której majątek o wartości ponad 7 milionów złotych został zabezpieczony przez prokuratora w postępowaniu karnym
 • Reprezentujemy klientów dochodzących zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne skazanie lub oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie Uzyskaliśmy zadośćuczynienie w wysokości niemal miliona złotych za aresztowanie i skazanie żołnierza Armii Krajowej w okresie stalinowskim
 • Specjalizujemy się w poszukiwaniu aktywów i zabezpieczaniu wykonania przyszłych orzeczeń sądów i sądów polubownych Z sukcesem reprezentowaliśmy klienta w szeregu postępowań, których celem było zapewnienie skuteczności przyszłej egzekucji i przeciwdziałanie usunięciu aktywów o wartości ponad 10 milionów euro
 • Reprezentujemy klientów w sprawach o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów obcych oraz sądów polubownych Reprezentowaliśmy klienta przy wykonywaniu w Polsce wyroku zagranicznego sądu polubownego na kwotę około 10 milionów euro
 • Doradzamy w sporach między spółkami a członkami ich zarządu i wspólnikami albo akcjonariuszami Reprezentujemy większościowego akcjonariusza i byłego prezesa zarządu spółki akcyjnej w sprawie dotyczącej jego odwołania, a także doradzaliśmy spółce akcyjnej w sprawie roszczeń zgłoszonych przez byłego prezesa zarządu
 • Reprezentujemy klientów w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych Z sukcesem współreprezentowaliśmy klienta przed Trybunałem Arbitrażowym w Wiedniu (VIAC) w postępowaniu o wartości przekraczającej 120 milionów euro
 • Reprezentujemy pokrzywdzonych w sprawach tzw. przestępczości białych kołnierzyków Reprezentowaliśmy w postępowaniu karnym wierzyciela pokrzywdzonego operacjami przenoszenia aktywów o wielomilionowej wartości o międzynarodowym charakterze
 • Reprezentujemy ofiary praktyk lichwiarskich w postępowaniach karnych Reprezentujemy ofiarę praktyk lichwiarskich w postępowaniach karnych dotyczących działań przedstawicieli pożyczkodawcy i podmiotów z nim współpracujących
 • Reprezentujemy ofiary praktyk lichwiarskich w sądach cywilnych Reprezentujemy ofiarę praktyk lichwiarskich usiłującą odzyskać odebrane jej przez pozabankowego pożyczkodawcę nieruchomości o wartości ponad 10 milionów złotych
 • Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji Skutecznie reprezentowaliśmy spółkę z branży ubezpieczeń przed zarzutami przejęcia sieci dystrybucyjnej konkurenta z naruszeniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Doradzamy w zakresie polskich i unijnych regulacji dotyczących umów agencyjnych Wspieraliśmy polskiego agenta przy negocjowaniu umowy agencyjnej z korporacją z USA, doradzając w szczególności co do ochrony gwarantowanej mu przez prawo UE
 • Reprezentujemy klientów w sprawach o ochronę prywatności Wielokrotnie skutecznie dochodziliśmy ochrony prywatności jednej z najbardziej znanych polskich osobowości telewizyjnych
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach grupowych Skutecznie reprezentowaliśmy klienta w licznych postępowaniach grupowych dotyczących sprzedaży pojazdów z silnikami Diesla
 • Reprezentujemy klientów w Sądzie UE i w Trybunale Sprawiedliwości Skutecznie zaskarżamy decyzje Komisji Europejskiej w sądach UE (por. sprawę T-264/15)
 • Jesteśmy ekspertami w sprawach umów o roboty budowlane opartych na warunkach kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) Nasi prawnicy reprezentowali dużą polską spółkę budowlaną w szeregu postępowań dotyczących wykonywania umów budowlanych (w tym roszczeń o wynagrodzenie za roboty dodatkowe oraz roszczeń o przedłużenie terminu wykonania pracy) zarówno w sądach, jak i w arbitrażu
 • Jesteśmy ekspertami w sprawach dotyczących unijnych wymogów notyfikacji oraz ich skutków na poziomie prawa krajowego Reprezentowaliśmy organizację przedsiębiorców w dotyczących notyfikacji rozmowach z Komisją Europejską, a także występowaliśmy jako przedstawiciel społeczny przed Sądem Najwyższym w sprawie skutków braku notyfikacji
 • Pomagamy w odzyskiwaniu nieruchomości znacjonalizowanych lub wywłaszczonych Odzyskaliśmy dla klienta nieruchomość o powierzchni niemal hektara w Warszawie
 • Reprezentujemy klientów w sprawach o odszkodowanie za naruszenie prawa UE Reprezentowaliśmy klienta w sprawie o odszkodowanie za wydanie orzeczenia sądowego naruszającego prawo UE (powództwo oparte na wyroku TSUE w sprawie Köbler)
 • Reprezentujemy agentów w sporach z ich byłymi zleceniodawcami Reprezentujemy zagranicznych agentów w skomplikowanym sporze o wartości ponad miliona euro z byłym polskim zleceniodawcą
 • Występujemy jako obrońcy w sprawach o przestępstwa skarbowe Reprezentowaliśmy oskarżonych w dziesiątkach spraw karnych skarbowych dotyczących urządzania gier hazardowych bez koncesji, w tym w licznych wypadkach przed Sądem Najwyższym
 • Doradzamy przy realizacji inwestycji budowlanych oraz w sporach powstałych na ich tle Reprezentujemy inwestora w postępowaniach sądowych wytoczonych przez podwykonawców, którzy nie otrzymali wynagrodzenia od głównego wykonawcy
 • Występujemy jako obrońcy w sprawach tzw. przestępczości białych kołnierzyków Występujemy w postępowaniu karnym w tzw. aferze GetBack
 • Doradzamy w sprawach dotyczących polskiej ustawy o dostępie do informacji publicznej Wielokrotnie reprezentowaliśmy klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawach dostępu do informacji publicznej (por. sprawę II SA/Wa 1514/15)
 • Doradzamy w zakresie dostępu do dokumentów unijnych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Reprezentowaliśmy klienta w sprawie dostępu do dokumentów instytucji unijnych zarówno przed Komisją Europejską, jak i przed sądami unijnymi (por. sprawy T-264/15 i C-560/18 P)
 • Sporządzamy regulaminy serwisów online oraz ogólne warunki sprzedaży dla konsumentów Tworzyliśmy regulamin sprzedaży online dla jednego z największych polskich dystrybutorów odzieży
 • Doradzamy w zakresie unijnego prawa konkurencji w sprawach dotyczących umów dystrybucyjnych Doradzaliśmy międzynarodowej korporacji z USA w sprawie zgodności z unijnym prawem konkurencji systemu dystrybucji jej produktów
 • Doradzamy w zakresie umów dealerskich Stale doradzamy jednemu z największych europejskich koncernów we wszelkich sprawach dotyczących stosunków z niezależnymi dystrybutorami, w tym w zakresie unijnego prawa konkurencji, a także reprezentujemy go w związanych z nimi postępowaniach sądowych
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach regulacyjnych dotyczących naruszenia praw konsumentów Występujemy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - w imieniu klienta przygotowaliśmy i złożyliśmy odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK nakładającej karę w wysokości ponad 120 milionów złotych za stosowanie nieuczciwych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • Reprezentujemy klientów w polskich sądach w sprawach dotyczących prawa UE Występowaliśmy jako przedstawiciel społeczny na posiedzeniu przed składem 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób naruszających przepisy, których projekt nie został notyfikowany przez Polskę Komisji Europejskiej (por. postanowienie I KZP 10/15 i uchwałę I KZP 17/16)
 • Nie ma spraw należących do wszystkich wybranych dziedzin.

Aktualności

Zespół

Uważamy, że dobry prawnik interesuje się systemem prawnym także z czystej, intelektualnej ciekawości.

Zespół kancelarii Hoffman i Wspólnicy składa się z osób, które wykazują się taką ciekawością i podchodzą z entuzjazmem do swojej pracy. Daje to naszym prawnikom wiedzę i motywację do udzielania pomocy prawnej najwyższej jakości.

dr Piotr Hoffman

Adwokat. Partner zarządzający.

polski, angielski, niemiecki.

dr Piotr Hoffman

Spory, prawo UE, prawo konkurencji.

Wykształcenie


Piotr Hoffman uzyskał tytuł licencjata matematyki, tytuły magistra informatyki i prawa, stopień doktora w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Warszawskim (doktorat na temat formalnej specyfikacji oprogramowania) oraz stopień doktora prawa na TU Darmstadt (doktorat na temat gwarancji i poręczeń na pierwsze żądanie w prawie niemieckim).

Piotr Hoffman był wcześniej adiunktem w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał też prawo niemieckie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a obecnie wykłada prawo Unii Europejskiej w ramach szkolenia aplikantów adwokackich.

Piotr Hoffman jest także autorem licznych artykułów z matematyki i informatyki teoretycznej, a także współautorem (wraz z adwokat Moniką Tabor-Gruszfeld) komentarza do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze z dnia 20 lipca 2017 r.

Doświadczenie


Praktyka adwokacka Piotra Hoffmana skupia się obecnie na sporach sądowych, prawie UE i prawie konkurencji. Reprezentował on klientów na posiedzeniach w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądzie Najwyższym (zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych) i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także arbitrażu międzynarodowym. Nadzorował skomplikowane spory obejmujące postępowania cywilne i karne, toczące się jednocześnie w wielu państwach, o wartościach przekraczających 120 milionów euro.

Jego przykładowe doświadczenie obejmuje także między innymi:
– doradztwo dla zagranicznej korporacji, dokonującej w Polsce akwizycji o wartości około 250 milionów euro,
– doradztwo przy skomplikowanych restrukturyzacjach wewnątrzkoncernowych, obejmujących transgraniczne łączenie spółek,
– doradztwo przy umowach dystrybucyjnych, w szczególności w zakresie zgodności z unijnym prawem konkurencji,
– doradztwo przy zawieraniu umów kredytowych na kwoty osiągające ponad 700 milionów euro.

Piotr Hoffman ma głęboką wiedzę w zakresie przemysłu motoryzacyjnego, a znajomość prawa niemieckiego ułatwia mu doradzanie w skomplikowanych sprawach o charakterze transgranicznym.

Krzysztof Januszewski

Adwokat. Partner.

polski, angielski.

kjanuszewski@hlegal.pl
Krzysztof Januszewski

Roboty budowlane, w tym FIDIC.

Wykształcenie


Krzysztof Januszewski uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także kurs dyplomowy Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Praktyka Krzysztofa Januszewskiego skupia się na prowadzeniu sporów sądowych w zakresie dotyczącym realizacji umów o roboty budowlane, w tym realizowanych w oparciu o standardy Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC. Krzysztof doradza także w sprawach z zakresu zamówień publicznych, w tym reprezentował on przedsiębiorców w licznych postępowaniach przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej.

Doświadczenie


Praktyka Krzysztofa Januszewskiego skupia się na prowadzeniu sporów sądowych w zakresie dotyczącym realizacji umów o roboty budowlane, w tym realizowanych w oparciu o standardy Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC. Krzysztof doradza także w sprawach z zakresu zamówień publicznych, w tym reprezentował on przedsiębiorców w licznych postępowaniach przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej.

Doświadczenie Krzysztofa obejmuje w szczególności:
- reprezentowanie jednej z największych polskich spółek sektora budowlanego w sporach sądowych i arbitrażowych, dotyczących wykonania umów o roboty budowlane,
- doradztwo wykonawcom w sporach powstałych w trakcie realizacji umów o roboty budowlane (w tym dotyczących zapłaty za roboty budowlane oraz roszczeń o przesunięcie terminu ukończenia).

Agnieszka Helsztyńska

Adwokat. Of counsel.

polski, angielski, niemiecki.

ahelsztynska@hlegal.pl
Agnieszka Helsztyńska

Prawo karne.

Wykształcenie


Agnieszka Helsztyńska uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie


Agnieszka Helsztyńska jest karnistką z dużym doświadczeniem. Występuje zarówno jako obrońca, jak i jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych przestępstwami, w tym podmiotów gospodarczych. Reprezentowała klientów nie tylko w skomplikowanych sprawach karnych gospodarczych, ale także w typowych sprawach karnych, zwłaszcza dotyczących wypadków drogowych, błędów lekarskich, a także przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Reprezentowała także klientów w sprawach przestępstw z nienawiści na tle etnicznym.

Agnieszka Helsztyńska działa pro bono w sprawach dotyczących obrony praworządności i praw człowieka w Polsce. Reprezentuje sędziów represjonowanych za działania polegające na wykonywaniu wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących niezawisłości sądów; osoby oskarżone o udział w demonstracjach przeciwko restrykcjom związanym z epidemią COVID-19; a także osoby ścigane za udział w demonstracjach w obronie praw osób LGBT+.

Agnieszka Helsztyńska występuje także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o rozwód, czy o ustalenie kontaktów z dziećmi.

Mateusz Łyjak

Aplikant adwokacki. Associate.

polski, angielski.

mlyjak@hlegal.pl
Mateusz Łyjak

Delikty i prawo spółek.

Wykształcenie


Mateusz Łyjak uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Jest obecnie aplikantem adwokackim Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie


Praktyka Mateusza Łyjaka skupia się głównie na prawie cywilnym, w tym zwłaszcza na deliktach, ochronie dóbr osobistych, a także odpowiedzialności Skarbu Państwa. Mateusz ma także duże doświadczenie w prawie korporacyjnym, w szczególności w zakresie dotyczącym obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych, a także fundacji, w tym mających statut organizacji pożytku publicznego; w ramach obsługi tych podmiotów Mateusz sporządzał umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, statuty spółek akcyjnych i fundacji, a także przygotowywał protokoły posiedzeń organów spółek i innych podmiotów.

Monika Tabor-Gruszfeld

Adwokat. Senior associate.

polski, angielski.

mtabor@hlegal.pl
Monika Tabor-Gruszfeld

Prawo cywilne i postępowanie cywilne.

Wykształcenie


Monika Tabor-Gruszfeld uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła zarówno aplikację sądową, jak i aplikację adwokacką.

Monika jest współautorką (wraz z Piotrem Hoffmanem) komentarza do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze z dnia 20 lipca 2017 r.

Doświadczenie


Monika Tabor-Gruszfeld specjalizuje się w postępowaniu cywilnym i prawie cywilnym. Poza typowymi sporami gospodarczymi Monika ma także szerokie doświadczenie w sporach dotyczących:
– praw do nieruchomości,
– ochrony prywatności i dobrego imienia,
– spadków, w tym testamentów,
– majątkowych aspektów prawa rodzinnego, w tym spraw dotyczących podziału majątku wspólnego.