Hoffman Taborowski i Wspólnicy

Zespół

Uważamy, że dobry prawnik interesuje się systemem prawnym także z czystej, intelektualnej ciekawości.

Zespół kancelarii Hoffman Taborowski i Wspólnicy składa się z osób, które wykazują się taką ciekawością i podchodzą z entuzjazmem do swojej pracy. Daje to naszym prawnikom wiedzę i motywację do udzielania pomocy prawnej najwyższej jakości.

dr Piotr Hoffman

Adwokat. Partner zarządzający.

polski, angielski, niemiecki.

dr Piotr Hoffman

Spory, prawo UE, prawo konkurencji.

Wykształcenie


Piotr Hoffman uzyskał tytuł licencjata matematyki, tytuły magistra informatyki i prawa, stopień doktora w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Warszawskim (doktorat na temat formalnej specyfikacji oprogramowania) oraz stopień doktora prawa na TU Darmstadt (doktorat na temat gwarancji i poręczeń na pierwsze żądanie w prawie niemieckim).

Piotr Hoffman był wcześniej adiunktem w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał też prawo niemieckie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a obecnie wykłada prawo Unii Europejskiej w ramach szkolenia aplikantów adwokackich.

Piotr Hoffman jest także autorem licznych artykułów z matematyki i informatyki teoretycznej, a także współautorem (wraz z adwokat Moniką Tabor-Gruszfeld) komentarza do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze z dnia 20 lipca 2017 r.

Doświadczenie


Praktyka adwokacka Piotra Hoffmana skupia się obecnie na sporach sądowych, prawie UE i prawie konkurencji. Reprezentował on klientów na posiedzeniach w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądzie Najwyższym (zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych) i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także arbitrażu międzynarodowym. Nadzorował skomplikowane spory obejmujące postępowania cywilne i karne, toczące się jednocześnie w wielu państwach, o wartościach przekraczających 120 milionów euro.

Jego przykładowe doświadczenie obejmuje także między innymi:
– doradztwo dla zagranicznej korporacji, dokonującej w Polsce akwizycji o wartości około 250 milionów euro,
– doradztwo przy skomplikowanych restrukturyzacjach wewnątrzkoncernowych, obejmujących transgraniczne łączenie spółek,
– doradztwo przy umowach dystrybucyjnych, w szczególności w zakresie zgodności z unijnym prawem konkurencji,
– doradztwo przy zawieraniu umów kredytowych na kwoty osiągające ponad 700 milionów euro.

Piotr Hoffman ma głęboką wiedzę w zakresie przemysłu motoryzacyjnego, a znajomość prawa niemieckiego ułatwia mu doradzanie w skomplikowanych sprawach o charakterze transgranicznym.

dr hab. Maciej Taborowski

Adwokat. Partner.

polski, angielski, niemiecki, holenderski.

dr hab. Maciej Taborowski

Prawo UE, spory przed sądami międzynarodowymi.

Wykształcenie


Maciej Taborowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i profesorem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Jest doświadczonym wykładowcą z zakresu instytucjonalnego oraz gospodarczego prawa Unii Europejskiej. Wykłada m.in. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Nauk Prawnych PAN, a także na szkoleniach dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów do zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych. Prowadził wykłady, szkolenia oraz seminaria m.in. dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, a także pod patronatem Europejskiej Akademii Prawa (ERA) w Trewirze.

Jest autorem i redaktorem ponad stu publikacji z zakresu prawa europejskiego, w tym w takich czasopismach jak Common Market Law Review, Columbia Journal of European Law, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax) czy European Constitutional Law Review. Jest również autorem monografii Konsekwencje naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe (2012), Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej. Studium przebudzenia systemu ponadnarodowego (2019), a także współautorem (z dr. Wojciechem Sadowskim) książki dotyczącej współpracy sądowej w sprawach cywilnych (2011).

Doświadczenie


Maciej Taborowski jest ekspertem z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego. Jego wieloletnia praktyka skoncentrowana jest na specjalistycznej działalności doradczej na rzecz krajowych i zagranicznych kancelarii oraz przedsiębiorców w szczególności w zakresie prawa unijnego na styku z prawem krajowym, postępowań krajowych z elementem międzynarodowym i unijnym, a także postępowań przed trybunałami międzynarodowymi.

Maciej Taborowski występował na posiedzeniach w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu oraz w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, w tym także w sprawach toczących się, z uwagi na ich precedensowy charakter i wagę, przed Wielkimi Izbami tych trybunałów.

W latach 2019-2022 Maciej Taborowski pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach pełnionej funkcji sprawował nadzór nad kilkuset sprawami administracyjnymi i sądowymi, często o precedensowym charakterze. W imieniu Rzecznika występował także w sprawach toczących się przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Maciej Taborowski jest, między innymi, członkiem Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego (obywatelskiego centrum analiz monitorującego praworządność, nadużycia władzy publicznej oraz przestrzeganie praw i wolności obywatelskich w Polsce), a także członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI). Od dwudziestu lat jest również zaangażowany we współpracę z Fundacją „Okularnicy” im. Agnieszki Osieckiej, sprawującą opiekę nad spuścizną Agnieszki Osieckiej.

Krzysztof Januszewski

Adwokat. Partner.

polski, angielski.

Krzysztof Januszewski

Roboty budowlane, w tym FIDIC.

Wykształcenie


Krzysztof Januszewski uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także kurs dyplomowy Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie


Praktyka Krzysztofa Januszewskiego skupia się na prowadzeniu sporów sądowych w zakresie dotyczącym realizacji umów o roboty budowlane, w tym realizowanych w oparciu o standardy Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC. Krzysztof Januszewski doradza także w sprawach z zakresu zamówień publicznych, w tym reprezentował on przedsiębiorców w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Doświadczenie Krzysztofa Januszewskiego obejmuje w szczególności:
– reprezentowanie jednej z największych polskich spółek sektora budowlanego w sporach sądowych i arbitrażowych, dotyczących wykonania umów o roboty budowlane,
– doradztwo wykonawcom w sporach powstałych w trakcie realizacji umów o roboty budowlane (w tym dotyczących zapłaty za roboty budowlane oraz roszczeń o przesunięcie terminu ukończenia).

Monika Tabor-Gruszfeld

Adwokat. Partner.

polski, angielski.

Monika Tabor-Gruszfeld

Prawo cywilne i postępowanie cywilne.

Wykształcenie


Monika Tabor-Gruszfeld uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła zarówno aplikację sądową, jak i aplikację adwokacką.

Monika Tabor-Gruszfeld jest współautorką (wraz z Piotrem Hoffmanem) komentarza do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze z dnia 20 lipca 2017 r.

Doświadczenie


Monika Tabor-Gruszfeld specjalizuje się w postępowaniu cywilnym i prawie cywilnym. Poza typowymi sporami gospodarczymi Monika Tabor-Gruszfeld ma także szerokie doświadczenie w sporach dotyczących:
– praw do nieruchomości,
– ochrony prywatności i dobrego imienia,
– spadków, w tym testamentów,
– majątkowych aspektów prawa rodzinnego, w tym spraw dotyczących podziału majątku wspólnego.

Agnieszka Helsztyńska

Adwokat. Of counsel.

polski, angielski, niemiecki.

Agnieszka Helsztyńska

Prawo karne.

Wykształcenie


Agnieszka Helsztyńska uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie


Agnieszka Helsztyńska jest karnistką z dużym doświadczeniem. Występuje zarówno jako obrońca, jak i jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych przestępstwami, w tym podmiotów gospodarczych. Reprezentowała klientów nie tylko w skomplikowanych sprawach karnych gospodarczych, ale także w typowych sprawach karnych, zwłaszcza dotyczących wypadków drogowych, błędów lekarskich, a także przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Reprezentowała także klientów w sprawach przestępstw z nienawiści na tle etnicznym.

Agnieszka Helsztyńska działa pro bono w sprawach dotyczących obrony praworządności i praw człowieka w Polsce. Reprezentuje sędziów represjonowanych za działania polegające na wykonywaniu wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących niezawisłości sądów; osoby oskarżone o udział w demonstracjach przeciwko restrykcjom związanym z epidemią COVID-19; a także osoby ścigane za udział w demonstracjach w obronie praw osób LGBT+.

Agnieszka Helsztyńska występuje także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o rozwód, czy o ustalenie kontaktów z dziećmi.

Dr Paweł Filipek

Of Counsel.

polski, angielski, niemiecki.

Dr Paweł Filipek

Prawa człowieka, prawo konstytucyjne.

Wykształcenie


Paweł Filipek uzyskał tytuł magistra oraz stopień doktora prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest adiunktem w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jest współautorem komentarza do Traktatu o Unii Europejskiej oraz autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących m.in. prawa unijnego i konstytucyjnego, ochrony praw człowieka oraz jej mechanizmów, w tym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Doświadczenie


Paweł Filipek specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, prawie międzynarodowym publicznym i prawie konstytucyjnym. Występował na posiedzeniach w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz w Trybunale Konstytucyjnym. Jest ekspertem z zakresu praw człowieka oraz ich ochrony w postępowaniach przed Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

W przeszłości Paweł Filipek prowadził Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz był koordynatorem w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracował także w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentując Rzecznika w postępowaniach międzynarodowych i krajowych.

Mateusz Łyjak

Adwokat. Associate.

polski, angielski.

Mateusz Łyjak

Delikty i prawo spółek.

Wykształcenie


Mateusz Łyjak uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie


Praktyka Mateusza Łyjaka skupia się głównie na prawie cywilnym, w tym zwłaszcza na deliktach, ochronie dóbr osobistych, a także odpowiedzialności Skarbu Państwa. Mateusz Łyjak ma także duże doświadczenie w prawie korporacyjnym, w szczególności w zakresie dotyczącym obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych, a także fundacji, w tym mających status organizacji pożytku publicznego; w ramach obsługi tych podmiotów Mateusz Łyjak sporządzał umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, statuty spółek akcyjnych i fundacji, a także przygotowywał protokoły posiedzeń organów spółek i innych podmiotów.