Hoffman Taborowski i Wspólnicy

Klauzule płatności „na pierwsze żądanie”

Monografia dotycząca klauzul płatności „na pierwsze żądanie”

Opublikowana została monografia autorstwa Piotra Hoffmana poświęcona klauzulom „na pierwsze żądanie”, w tym w szczególności gwarancjom bankowym i poręczeniom na pierwsze żądanie. Monografia została wydana w Niemczech przez wydawnictwo Duncker & Humblot pt. Payment on First Demand.  Zawiera ona pogłębioną, praktyczną analizę wszelkich aspektów klauzul „na pierwsze żądanie”, a jej walorem jest oparcie się na szczegółowej analizie szerokiego orzecznictwa. Monografia została opracowana w oparciu o prawo niemieckie, jednakże zawarte w niej rozważania mają znaczenie i znajdą zastosowanie także w porządkach prawnych innych państw, w tym w prawie polskim.