Hoffman Taborowski i Wspólnicy

Wstrzymanie wyznaczenia do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego

Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej o wyznaczeniu sędziego Sądu Najwyższego do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

W dniu 23 lutego 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił wstrzymać wykonanie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 2022 r. o wyznaczeniu do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego w części dotyczącej sędziego Sądu Najwyższego Pawła Grzegorczyka. Postanowienie zostało wydane w ramach postępowania wywołanego skargą sędziego na postanowienie Prezydenta, w której wskazuje on m.in. na to, że wyznaczenie go do orzekania Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego stanowi przymusowe powierzenie mu obowiązków jurysdykcyjnych w tej Izbie bez jego zgody i na mocy arbitralnej decyzji organów władzy wykonawczej, jakimi są Prezydent oraz kontrasygnujący zaskarżone postanowienie Prezes Rady Ministrów. W wydanym na podstawie art. 61 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi precedensowym rozstrzygnięciu Wojewódzki Sąd Administracyjny powołał się m.in. na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-432/05 Unibet, gwarantujący tymczasową ochronę prawną uprawnieniom wywodzonym z prawa unijnego. Sąd podkreślił też, że wydając zaskarżone postanowienie, Prezydent Rzeczypospolitej działał w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów, który postanowienie to kontrasygnował, a więc poza zakresem swoich prerogatyw.

Szczegółowe informacje dotyczące wydanego postanowienia można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Skarżący reprezentowany jest przez adwokata Piotr Hoffmana.